มหาวิทยาลัยอุลราชธานี จัดใหีการสอบปลายภาคในวันที่ 3 ถึง 14 มีนาคม