เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557 นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ร่วมใจกันทำกิจกรรม 5 ส. หรือ Big cleanning day ของภาควิชา โดยทำความสะอาด โดยรอบและในอาคาร EN4 และ EN3 จัดผังอุปกรณ์การทดลองภายในอาคารใหม่ เพื่อเป็นการฝึกอบรมตัวเองให้ มีจิตอาสา และรักในสถาบัน