ติดต่อเรา

งานสารบรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โทรศัพท์ 045-353300,045-353301

โทรสาร 045-353333

โทรศัพท์ภายใน 3300,3301