Get Adobe Flash player

แบบฟอร์ม : 62_แบบฟอร์มผู้มีความรู้ความสามารถ

คำอธิบายหลักเกณฑ์การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์

1. หนังสือทบวงมหาวิทยาลัยว่าด้วยการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ พ.ศ.2542

2. ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย จ้างผู้มีความรู้ฯเป็นอาจารย์ฯ พ.ศ.2542

3. หลักเกณฑ์การจ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ พ.ศ.2554

4. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง พ.ศ.2546

5. อัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง

6. ข้อบังคับ ม.อบ.ว่าด้วยการกำหนดภาระงานอาจารย์ พ.ศ.2559