Get Adobe Flash player

  ปรัชญา คณะวิศวกรรมศาสตร์ คือ “สร้างสติและปัญญาแก่สังคมบนพื้นฐานความพอเพียง”

  ปณิธาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ คือ “จะเป็นสติปัญญาของสังคม ที่เอื้ออำนวยให้สังคมแก้ปัญหาและพัฒนาไปอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อการบริหารจัดการเทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด”

  วิสัยทัศน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คือ “จะเป็นกำลังหลักในการศึกษา วิจัยและพัฒนางานด้านวิศวกรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

  พันธกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มีดังนี้

  1. ผลิตบัณฑิต
  2. วิจัย
  3. บริการวิชาการ
  4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
  5. พัฒนาสถาบันและบุคลากร

  อัตลักษณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คือ “สร้างสรรค์ สามัคคี สำนึกดีต่อสังคม”

  เอกลักษณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คือ “ภูมิปัญญาแห่งภูมิภาคลุ่มน้ำโขง”