เราควรแสดงท่าทีอย่างไรต่อการรวมคณะศิลปะประยุกต์และการออกแบบเข้ามาในคณะวิศวะ

สิ่งที่จะต้องพิจารณาเรื่องนี้มี 3-4 เรื่อง คือ

1.หลักสูตร ปรัชญาของหลักสูตร ศิลปะประยุกต์ นั้น มุ่งเน้นไปคนละทางกับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์

ดังนั้นการจัดการให้ 2 แนวทางมาอยู่ในคณะเดียวกัน ย่อมทำได้ยาก แต่หากจะเปลี่ยนเนื้อหามาเป็นกลุ่มวิชา Industrial Design ก็ไม่มีความจำเป็นเพราะในสาขาIE ก็มีสอนเรื่องพวกนี้อยู่แล้ว

2.เราจะยอมรับนักศึกษาปัจจุบันซึ่งตามคะแนนสอบแล้ว ต่ำกว่าคะแนนวิศวะได้หรือไม่ (ในทางปฏิบัติ นศ.ปัจจุบันของ หลักสูตรต้องเรียนไปจนจบแล้วจึงค่อยๆสลายหลักสูตรไป)

3.อาจารย์ ทั้งหมดของศิลปะประยุกต์ ไม่มีคุณวุฒิทางวิศวกรรมศาสตร์ ดังนั้น ภาระที่จะโอนอาจารย์คณะศิลปะประยุกต์มาเป็นอาจารย์วิศวะคงเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ ในเหตุผลทางมาตรฐานวิชาชีพและเหตุผลด้านการประกันคุณภาพ

4.บุคลากรในในกลุ่มสนับสนุนหากมีความจำเป็นต้องผนวกเข้ามาในบางส่วนที่ยังขาดแคลนก็เป็นไปได้ แต่ หากคำนึงถึงเหตุผลเรื่องงบประมาณในการบริหารจัดการแล้ว เป็นภาระที่คณะคงไม่สามารถรับได้เพราะ เป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างสูง เมื่อเทียบกับผลผลิตที่จะได้

5.ชาวคณะวิศวกรรมศาสตร์ คิดอย่างไร?

ทำงานไปวัน ๆ หรือ  นี่เป็นอนาคตของคณะ นะครับ ผมคิดว่าเราทุกคนต้องมีส่วนในการตัดสินใจด้วย