ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงาน(ร่าง)

ในฐานะที่ผมเป็นผู้แทนคณะไปร่วมร่างข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงาน

ขอแจ้งความคืบหน้า ดังนี้ครับ

ตอนนี้น่าจะเป็นรูปร่างมากขึ้นแล้ว แต่ต้องเสนอ กบบ.ก่อน

ผมมีร่างให้ดูไปก่อนครับ ท่านใดมีข้อคิดเห็นเพิ่มโปรด ให้ comment กลับหน่อยแล้วกัน

http://www.eng.ubu.ac.th/~personnel/law/list%20of%20law%20directory/6.UBU_law/personnel%20law%20UBU%202554.doc