ยินดีต้อนรับน้องใหม่2554

สำนักงานเลขานุการ ยินดีต้อนรับน้องใหม่2554 ครับ   ภาพวันสอบสัมภาษณ์ freshy2554

แนะนำสำนักงานเลขานุการคณะฯ

ในบรรดาหน่วยงานหลักหกหน่วยงาน นั้น  มีห้าหน่วยงาน ที่ทำหน้าที่จัดการเรียนการสอน คือ ภาควิชา ทั้ง ห้าภาควิชา แต่มีหนึ่งหน่วยงาน คือ สำนักงานเลขานุการที่รับผิดชอบงานบริหารจัดการทั่วไป  โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบปฏิบัติงานและบุคลากรที่รับผิดชอบในด้านต่าง ๆ คือ งานสารบรรณ -การรับส่งเอกสาร การเสนอหนังสือ การออกเลขทะเบียนหนังสือส่ง และส่งหนังสือราชการทั้งภายใน และภายนอกคณะฯ   งานการเจ้าหน้าที่ -ด้านบุคคลสำหรับบุคลากรในคณะ งานข้อมูลทะเบียนประวัติ การพัฒนาบุคลากร และงานด้านสวัสดิการสำหรับบุคลากร   งานโยบายและแผน -จัดทำแผนงานจัดทำคำของบประมาณประจำปี ทำการวิเคราะห์รวมสรุปข้อมูลในด้านต่างๆ  งานประเมินผลการดำเนินงานของ หน่วยผลิตเอกสาร ทำหน้าที่ผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอนหน่วยภูมิทัศน์ -ดูแลภูมิทัศน์ รอบๆ อาคาร หน่วยซ่อมบำรุง- ซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า  ประปา สุขภัณฑ์ โทรศัพท์  อุปกรณ์การศึกษาครุภัณฑ์  เครื่องจักรกลในอาคารปฏิบัติการ  เครื่องปรับอากาศ  งานการเงิน – การเบิกจ่าย
เงินงบประมาณแผ่นดินในทุกหมวด  การจัดทำบัญชีที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงิน  งานพัสดุ - การจัดซื้อครุภัณฑ์ และวัสดุ การจ้างเหมาบริการ การทำทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์และวัสดุ ส่งซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์  รวมถึงการจัดซื้อวัสดุสำหรับทำโปรเจ็ค ของน้องๆ บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ ดูแลสื่อการสอนประจำห้องเรียน แนะนำ ปรึกษาการใช้สื่อการสอน จัดทำป้าย บอร์ด นิทรรศการ   ถ่ายภาพ  หน่วยพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ -จัดทำระบบฐานข้อมูล วิเคราะห์และจำทำข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหาร งานวิชาการ -บริการนักศึกษาโดยตรง ด้านการจัดการเรียนการสอน การจัดทำตารางสอน  ตารางสอบ การจัดทำหลักสูตร ตรวจสอบเกรด  และตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา  งานการจัดสอบเข้าศึกษามหาวิทยาลัย  การเปลี่ยนแปลงแก้ไข รายวิชาและการส่งเกรด การเลือกภาค  งานกิจการนักศึกษา -บริการนักศึกษาโดยตรงด้านงานทุนการศึกษา  รับสมัครงาน  งานโครงการหรือกิจกรรมของนักศึกษา  วินัยนักศึกษา หน่วยสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ – ประสานงานเอกสารการจัดหาทุนวิจัย
การสนับสนุนการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัย  การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย การจัดทำทะเบียนและทำเนียบงานวิจัยในสาขาต่างๆ  โครงการบริการวิชาการ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม   งานประกันคุณภาพ -  การส่งเสริม ประสานการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การรับการตรวจประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการตรวจประเมิน งานบริการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย - ปรับปรุงและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ของคณะ ควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์  ติดตั้งและแก้ไขโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดูแลและจัดระบบการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายในคณะ  พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับคณะฯ   บริการสำหรับนักศึกษา ด้านการใช้อินเทอร์เนต การใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด -  จัดหาทรัพยากรสารสนเทศทางวิศวกรรม ฐานข้อมูลหนังสือ วารสาร บริการยืมคืนหนังสือ ตอบคำถามและช่วยในการค้นคว้า

สำนักงานเลขานุการ  ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน ใช้เวลาอันมีค่า 4 ปีนี้ ฝึกตนให้เป็นผู้รู้ในวิชา ฝึกใจให้เข้มแข็ง ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคและปัญหา เข้มแข็งและเอาชนะสิ่งยั่วยุที่จะนำตนไปในทางเสื่อม ฝึกปัญญาให้แจ่มแจ้ง มีสติรู้จักทบทวนจนเห็นทางเอาชนะปัญหา ฝึกความคิดให้ใฝ่ในทางดี ทางชอบ เป็นผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เห็นประโยชน์แก่ส่วนรวม เห็นแก่ประเทศชาติ และพึงบอกตนเองอยู่เสมอว่ายังมีคนที่บ้าน คนที่รักเรา คนที่กำลังทำงานหนักด้วยความลำบาก เพื่อหาเงินส่งเราเรียน กำลังเฝ้าคอยดูเราเติบโต และด้วยความหวังที่จะเห็นเราประสบความสำเร็จในสักวันหนึ่งข้างหน้า

สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์- พฤษภาคม 2554