ม.อุบล น่าอยู่ UBU watch

เมื่อ 19 -05-2554 ผมไปเข้าร่วมประชุม โครงการ ม.อุบล น่าอยู่ UBU watch ซึ่งเป็นโครงการของงานกิจการนักศึกษา ม.อุบลฯ เลยมีเรื่องมาเล่าว่า ปัจจุบัน ม.อุบล เรามีนักศึกษาประมาณ 14,000 คน  และส่งที่ทุกคนทราบดีก็คือ สภาพต่างๆนั้น เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก กายภาพเจริญขึ้น สิ่งแวดล้อมแย่ลง อาชญากรรมเพิ่มขึ้น ปัญหายาเสพติดรุนแรง ศีลธรรมเสื่อม สังคมวัฒนธรรมย่ำแย่ แม้กระทั่งหมาจรจัดก็มากขึ้นด้วย

ปัญหาที่พบและควรมีการจัดระเบียบ ได้แก่

1.ระเบียบวินัยด้านการจราจร

2.พอพักนักศึกษาไม่ปฏิบัตตามกฎหมาย

3.สถานบันเทิงเปิดเกินเวลา ร้านค้าจำหน่ายสินค้าต้องห้าม

4.อาชญากรรม ลักขโมย ปล้นจี้

สาเหตุ  หลายคนบอกว่ามันเพิ่มตามจำนวนนักศึกษา ที่ไหนคนมารวมกันเยอะ ปัญหาก็ตามมา

ผลกระทบ ทุกๆคนที่อยู่ในเขตพื้นที่นี้

โครงการ ม.อุบล น่าอยู่ UBU watch เกิดขึ้นนัยว่าเพื่อประสานส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการร้านค้า หอพัก มาร่วมกันแก้ไขปัญหา

มุมมองที่สะท้อน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ในฐานะที่เป็นคนอุบลราชธานี เมืองนี้สงบสุขมานานมาก ไม่เคยเกิดเหตุรุนแรงจนกระทั่งกรณีใช้อาวุธสงครามยงถล่มคู่อริที่หน้า ม.อุบล แต่ใครจะดูแลแก้ไข ถ้าไม่ใช่ทุกคนช่วยกัน เคารพกฎหมาย ให้ความร่วมมือ

เจ้าหน้าที่ตำรวจ

มีข้อมูลว่า

-อาชญากรรมจะเพิ่มมากช่วงต้นเทอมและปลายเทอม

-ปัจจุบัน สภ.ย่อยศรีไค มีเจ้าหน้าที่น้อยมากไม่เพียงพอในการดูแลพื้นที่แต่ในปีหน้า สตช.อนุมัติให้ตั้งเป็น สถานีตรวจได้ และจะมีอัตรากำลังมากขึ้น มีผู้กำกับมาบริหารงาน

-การจราจรหน้า ม.อุบล ต้องยอมรับว่าเป็นปัญหาจากจิตสำนักของนักศึกษาเองที่ขาดวินัย

ผู้ใหญ่บ้าน

-สะท้อนว่าปัญหานักศึกษาอยู่หอพักใช้เชียงดัง รบกวนชาวบ้านที่ต้องนอนแต่หัวค่ำ ตื่นเช้าเพื่อไปทำนาทำไร่

-วินัยด้านการจราจรหย่อนยานมาก ต้องรีบแก้ไข

ผู้ประกอบการหอพัก

-ยอมรับว่าหอพักมีจำนวนมาก การแข่งขันสูง ลงทุนสูง หอพักต้องง้อนักศึกษา เพราะต้องหาเงินส่งธนาคาร การทำผิดระเบียบ ไม่แยกหอชายหอหญิง  ไม่ดูแลทุกข์สุขของนักศึกษา

ร้านค้า

นักศึกษามาจากหลายที่ ร้านค้าบางแห่งขายเหล้าให้เด็ก ไม่มีคุณธรรม ก่อปัญหาเกี่ยวกับการกินเหล้า ขับขี่รถเกิดอุบัตเหตุบ่อย

เทศบาลตำบลเมืองศรีไค

ปัญหาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของร้านค้า แผงลอยหน้า มอ เป็นเขตของกรมทางหลวง ดังนั้นการดูแลจึงต้องประสานความร่วมมือกับหลายหน่วยงานจึงจะแก้ปัญหาได้ ทำให้เสียเวลา

ความเห็นโดยรวม

ม.อุบลจะน่าอยู่ ตัวแปรที่สำคัญที่สุดคือนักศึกษา ถ้ามีวินัย รู้จักรับผิดชอบ รู้จักหน้าที่ของตนแล้ง ปัญหาจะลดลงเอง

เป็นไปไม่ได้ที่จะลดอาชญากรรมให้หมดไป ดังนั้น ทุกฝ่ายต้องมีจิตสำนึก ร้านค้าไม่ขายของผิดประเภท  ร้านเกมไม่อนุญาตให้เด็กอยู่ดึกเกินเวลา สถานบันเทิงปิดตามเวลา  หอพักช่วยดูแลเด็กเหมือนเป็นบ้านหลังที่สอง ครู อาจารย์ช่วยสอดแทรกเรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบ วินัย

สิ่งที่พวกเราชาวคณะวิศวกรรมศาสตร์จะทำได้ น่าจะเป็นเรื่องต่อไปนี้

1.บุคลากรอาจารย์เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษา

2.อาจารย์สอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรม สทธิ หน้าที่พลเมืองที่ดีในการสอน เพื่อปลุกฝังให้นักศึกษา อยู่รอดปลอดภัย เรียนจนออกไปเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคม

3.ช่วยกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองเพื่อป้องปรามอาชญากรรม