ฉบับประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๔

24-26 เมษายน 2554 สัมมนาอาจารย์และผู้บริหาร

ที่ เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท  เขาใหญ่

สรุปจำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วม ดังนี้

ME  ทั้งหมด  14 เข้าจริง 6  (42.86)% CE  ทั้งหมด  15 เข้าจริง 8  (53.33)% IE    ทั้งหมด  17 เข้าจริง 7 (41.18 )% CHE ทั้งหมด  8 เข้าจริง 5  (62.50)% EE   ทั้งหมด  12 เข้าจริง 7  (58.33)% รวมอาจารย์ ทั้งหมด 66 เข้าจริง 33 (50.00)%

ผลการสัมมนางานนโยบายและแผนจะสรุปและส่งให้ทุกท่านดู มีความเห็นประการ

กิจกรรมเดือนนี้ มีอะไรบ้าง

วันที่ กิจกรรม
3 09.00-12.00 สภาวิศวกรตรวจรับรองหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล ที่6213
10 09.00-12.00 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะที่6213
11 09.00-12.00 สอบสัมภาษณ์ Admissionที่6601

09.00-12.00 สอบข้อเขียนโครงการพิเศษที่6203

13.00-15.00 สอบสัมภาษณ์โครงการพิเศษที่6601

09.00-12.00 ปฐมนิเทศผู้ปกครอง ที่6204

18 13.00-16.00KM การจัดทำ web blogที่6205
20 13.00-16.00KM การจัดทำ web blogที่6205
24 09.00 นศ.ใหม่ โควตารายงานตัวกองบริการฯ

08.30-16.00ตรวจ QA ภาควิชา6213

08.30-16.00 นศ.ใหม่ Admission รายงานตัวที่กองบริการฯ
09.00-12.00 ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ Admission ที่ 6204
25 09.00-15.00หย่อนบัตร สรรหาหัวหน้าภาควิชา เครื่องกล+ อุตสาหการ ที่สนง.เลขานุการ
27 เช้า-ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ม.อุบลที่โรงยิม

บ่าย-ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วิศวะที่ชั้นล่าง EN6

30 วันเปิดภาคเรียน

ค่าไฟฟ้าถึงคราวต้องช่วยกัน

ขอแจ้งบุคลากรและอาจารย์ว่าตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553 เป็นต้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้องรับผิดชอบค่าไฟฟ้าของคณะเอง ตัวเลข เป็นดังนี้

ต.ค.53 262,599.69 บาท พ.ย. 53 295,441.94 บาท  ธ.ค.53 297,739.68 บาท ม.ค.54 254,503.87 บาท  ก.พ.54  287,638.48 บาท  รวม 1,397,923.36 บาท

ช่วยกัน ปิดไฟ ปิดแอร์ ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ถ้าไม่ได้ใช้

ใช้ลิฟท์เท่าที่จำเป็น

HOTLINE ซ่อมบำรุง  ห้องประชุม อุปกรณ์โสตขัดข้อง แจ้ง 0871443146 ไตรภพ  ระบบไฟฟ้า น้ำประปา ลิฟท์ โทรศัพท์  แอร์  ขัดข้อง แจ้ง0862617538  สนั่น  0872507383สมร 0868745207 ทัชพงษ์

หรือ แจ้ง ผ่านเว็บไซด์ที่  http://app.eng.ubu.ac.th/~e-service/