ไม่มีหมวดหมู่

ขอเชิญ อบรมโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 “พัฒนาทักษะเชิงวิศวกรรมให้วิศวกรรุ่นเยาว์ไทย ก้าวไกลสู่ไทยแลนด์ 4.0”

th 4.0   th 4.0 สะพานจำลอง จรวดขวดน้ำ  3D Printing.2  3D Printing.1

ขอเชิญ อบรมโครงการบริการวิชาการ ประจำปี งบประมาณ 2563  “พัฒนาทักษะเชิงวิศวกรรมให้วิศวกรรุ่นเยาว์ไทย 
ก้าวไกลสู่ไทยแลนด์ 4.0” ในระหว่างวันที่ 20 - 21   มกราคม 2563 
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เอกสารประกอบการอบรม ดังนี้
1.ทักษะเชิงวิศวกรรมในการประดิษฐ์หุ่นยนต์ควายตู้  (20 มกราคม 2563)
2. ทักษะเชิงวิศวกรรมในการออกแบบและสร้างจรวดขวดน้ำ  (20 มกราคม 2563)
3. ทักษะเชิงวิศวกรรมในการออกแบบโครงสร้างสะพานจำลอง (20 มกราคม 2563)
4. ทักษะเชิงวิศวกรรมในการสร้างนวัตกรรม  (21 มกราคม 2563)

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

eng-tran

 

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม

ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งจะปิดรับข้อเสนอโครงการภายใน

วันที่ 29 เมษายน 2562 โดยมีงบประมาณที่เป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์

วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท/โครงการ และมีระยะเวลาดำเนินงาน

ไม่เกิน 6 เดือน ทั้งนี้สามารถดาว์นโหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ

และเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ ดังนี้

1. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการฯ

2. ยุทธศาสตร์ของคณะประจำปี 2560-2564

3. ขั้นตอนการส่งข้อเสนอโครงการฯ

ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามผ่านได้ที่ 045-353319

หรือ 089-7179577 ได้ครับ

 

ขอเชิญเข้าร่วมงาน “วันนักวิจัยและการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

km

ขอเชิญเข้าร่วมงาน “วันนักวิจัยและการจัดการความรู้ (KM)” ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562

เรื่อง แนวทางการเบิกจ่าย โครงการวิจัย บริการวิชาการ และ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

งบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561

ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึก EN 6 เวลา 10.00 – 12.00 น. หากประสงค์จะเข้าร่วม

สามารถแจ้งรายชื่อได้ที่ หน่วยวิจัยฯ โทร.3319

โดยมีรายละเอียดของเอกสารประกอบในงาน KM ดังนี้

1. เอกสารประกอบการบรรยายด้านการเงิน วิจัย บริการ ทำนุ 2562

2. เอกสารประกอบการบรรยาย ด้านพัสดุ วิจัย บริการ ทำนุ. 2562

3.  ระบบติดตามและรายงานสถานภาพโครงการวิจัย บริการวิชาการ และ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผ่านระบบ RASC

4. ระบบติดตามและรายงานสถาพภาพโครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผ่าน Google Application

5. ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ผ่านระบบ NRMS

6. ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการบริการวิชาการ ผ่านระบบ  UBUNISERV

 7. ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผ่านระบบ MSAC

 

ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2561

logo_ubu-200x200   24032546_004

ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2561 ในงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในงานสืบสานหัตถกรรมทองเหลือง บ้านปะอาว ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 09.00 –12.00 น. ณ ห้องประชุม 6605 ชั้น 6 ตึก EN 6  โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สุริยา โชคสวัสดิ์ อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านหัตถกรรมทองเหลือง เป็นวิทยากร

ดาวน์โหลดเอกสาร ประกอบการสัมมมา

1. เอกสารประกอบการบรรยาย

2. E – Book หัตถกรรมทองเหลือง

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “โครงการสำรวจและจัดทำผังการใช้พื้นที่เพื่ออนุรักษ์ศาสนสถาน”

21074410_1406949946091899_1236755530_n21076517_1406949939425233_924489167_n21076554_1406949942758566_1057849031_n21122057_1406949932758567_791928210_n

 

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มิ.ย.2560  ผศ.ดร.สิทธา  เจนศิริศักดิ์  อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา หัวหน้า โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560  ได้จัด  โครงการสำรวจและจัดทำผังการใช้พื้นที่เพื่ออนุรักษ์ศาสนสถาน    โดยได้ไปดำเนิน ที่ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน  อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ซึ่งกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากศูนย์ดังกล่าวเป็นอย่างดี

 

 

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ของคณะที่ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2560 ในไตรมาสที่ 2

Congratulation L kulachet.Outside Research FundCongratulation L Araya.Outside Research FundCongratulation L worakan .Outside Research FundCongratulation L phuchong .Outside Research Fund

ขอแสดงความยินดีนักวิจัยดีเด่นของคณะ ประจำปี 2559

รางวัลทุนวิจัยมากที่สุดรางวัลตีพิมพ์มากที่สุด

รางวัลนวัตกรรมดีเด่นรางวัลนวัตกรรมดีเด่น. 2

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ในการจัดงานปีใหม่ของคณะได้มีการมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นของคณะ ประเภทต่างๆ ตามรายนาม  ดังนี้

1)  รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประเภท จำนวนเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยสูงที่สุด รศ.ดร.อนิรุตต์  มัทธุจักร์

2)  รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประเภท ผลงานทางวิชาการตีพิมพ์มากที่สุด คือ ผศ.ดร.ดร.สิทธา  เจนศิริศักดิ์

3)  รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประเภท นวัตกรรมดีเด่น  เรื่อง  หม้อไอน้ำใช้เตาชีวมวลที่ใช้วัสดุชีวมวลบดละเอียดเป็นเชื้อเพลิง ได้รับการจดสิทธิบัตร คือ รศ.ดร.กุลเชษฐ์  เพียรทอง และ นายจริง  ดินเชิดชู

4)  รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประเภท นวัตกรรมดีเด่น  เรื่อง  หม้อไอน้ำใช้เตาชีวมวลที่ใช้วัสดุชีวมวลบดละเอียดเป็นเชื้อเพลิง ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร คือ ผศ.ดร.อดุลย์  จรรยาเลิศอดุลย์และคณะ

ขอเชิญเข้าร่วมงาน “การจัดการความรู้ (KM)” ประจำปีงบประมาณ 2560

 

Km research1

 

ขอเชิญเข้าร่วมงาน “การจัดการความรู้ (KM)” ประจำปีงบประมาณ 2560

ในวันพฤหัสบดี 1 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึก EN6

                                                            เวลา 10.00 น. – 12.oo น.  แนวทางการเบิกจ่ายโครงการวิจัย

    เวลา 14.00 น. – 16.oo น. แนวทางการเบิกจ่ายโครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

หากประสงค์เข้าร่วมงาน สามารถแจ้งได้ที่ หน่วยวิจัยฯ ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 โทร. 3319

 

 

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์

  98f2015053109391544อ.ศุภฤกษ์

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์ ที่ได้รับรางวัล

Certificate of Merit for The 2016 International Conference of Systems Biology and Bioengineering“ ในการประชุมวิชาการ World Congress on Engineering 2016 .

London, U.K., 29 June – 1  July, 2016.

 

 

 

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง ที่ผลงานสิ่งประดิษฐ์ได้รับการคุ้มครองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

14355071_1451596451520405_7563652917948436535_n

ขอแสดงความยินดี

กับ รศ.ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง ที่ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “หม้อไอน้ำใช้เตาชีวมวลที่ใช้วัสดุชีวมวลบดละเอียดเป็นเชื้อเพลิง” ได้รับการคุ้มครองจดสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

หากประสงค์ยื่นคำขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ติดต่อได้ที่ นางสาวอมรรัตน์ เขาแก้ว (เอ๋) หน่วยวิจัย โทร.3319

ความเห็นล่าสุด