ข่าวอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม เรื่อง งานวิจัยกับทรัพย์สินทางปัญญา

ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัยและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมในหัวข้อเรื่อง งานวิจัยกับทรัพย์สินทางปัญญา ในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น.ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถสมัครได้ตั้งแต่ วันนี้- 31 มีนาคม 2560 (จำนวน 50 ที่นั่ง เท่านั้น)

รูปประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ ISO/IEC 17025

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้  ISO/IEC 17025 โดยวิทยากรจาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ประชาสัมพันธ์อบรม2

ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30-16.00 น.

ณ ห้องประชุม CTB 202 ชั้น 2 อาคารศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้ที่สนใจสมัครได้ที่ หน่วยสนับสนุนการวิจัยฯ โทร. 3319 ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

ขอเชิญเข้าร่วมงานวันนักวิจัย(Research Day)

2วันนักวิจัย14-02-60             ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมงาน วันนักวิจัย (Research Day)

ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 –11.30 น. ณ ห้องประชุม 6326 ชั้น 3 ตึก EN 6 โดยได้รับเกียรติจาก Professor Gabi Ben-Dor. Professor at Department of Mechanical Engineering,Ben-Gurion University of the Negev, Beer Sheva, Israel (Tenured Position).มาเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง Review of the shock/blast wave research at the BGU – Protective Technologies R&D Center (PTR&D) 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ หน่วยสนับสนุนการวิจัยและบริการฯ โทร : 3319

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.คมสันติ์ ดาโรจน์ ที่ได้รับรางวัล บทความดีเด่น สาขาไฟฟ้ากำลัง

14900607_1501512676528782_3478223713173220526_n

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.คมสันติ์ ดาโรจน์ ที่ได้รับรางวัล 
บทความดีเด่น สาขาไฟฟ้ากำลัง เรื่อง “Management Real Power Loss of Distribution System Connected with Distributed Generator – Comparisons between Planning and Optimal Dispatching Scenarios” ในการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า EECON-39

ระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน 2559 

ขอเชิญเข้าร่วมงานวันนักวิจัย(Research Day)

14711674_1476367965709920_268495013363039654_o

ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมงาน วันนักวิจัย (Research Day)

ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 –12.00 น. ณ ห้องประชุม 6326 ชั้น 3 ตึก EN 6 โดยได้รับเกียรติจาก Emeritus Professor Dr. Kazuyoshi Takayama จาก Institute of Fluid Science, Tohoku University, JAPAN มาเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง Theory and Application of Shock wave and Explosion สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ หน่วยสนับสนุนการวิจัยและบริการฯ โทร : 3319

ประชาสัมพันธ์ “วันนักวิจัย” ประจำปี 2559

Research day 2016

ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมงาน “วันนักวิจัย” ประจำปี 2559 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 6326 ชั้น 3 EN6  โดยมีประเด็น การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย หมวดเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2561 และการเสวนาเรื่อง การนำงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดย ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ ผู้อำนวยการเทคโนธานี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มาเป็นวิทยากรร่วมเสวนา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/ลงทะเบียนได้ที่ หน่วยสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ  โทร.3319

ประชาสัมพันธ์มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 4 (Regional Research Expo 2016)

มหกรรมงานวิจัย

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมฟังเสวนาด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานในมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 4 (Regional Research Expo 2016) ในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559 เวลา 13.00-16.30น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยภายในงานจะมีการจัดเสวนาและการนำเสนอผลงานวิจัยด้านพลังงาน พร้อมทั้งมีการจัดนิทรรศการผลงานวิจัยต่างๆมากมาย ประสงค์เข้าร่วมฟังการเสวนาสามรถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://rre2016.ubu.ac.th/register.php หรือแจ้งได้ที่งานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร.3319         ภายในวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 นี้

ขอเชิญเข้าร่วมงาน “การจัดการความรู้ (KM) ด้านงานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม”ประจำปีงบประมาณ 2559

eng-tran

  ขอเชิญเข้าร่วมงาน “การจัดการความรู้ (KM) ด้านงานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม” ประจำปีงบประมาณ 2559ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558  เวลา 10.00-12.00น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึก EN 6 โดยมีประเด็นเรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินโครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุน หากประสงค์จะเข้าร่วม สามารถแจ้งรายชื่อได้ที่ หน่วยวิจัยฯ ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2558  โทร.3319

 

ขอเชิญเข้าร่วมงาน “การจัดการความรู้ (KM) ด้านงานวิจัย” ประจำปีงบ 2559

Km research1

ขอเชิญเข้าร่วมงาน “การจัดการความรู้ (KM) ด้านงานวิจัย” ประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2558  เวลา 10.00-12.00น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึก EN6 โดยมีประเด็นเรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุน หากประสงค์จะเข้าร่วม สามารถแจ้งรายชื่อได้ที่ หน่วยวิจัยฯภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558   โทร.3319

 

ความเห็นล่าสุด