ข่าวทุนวิจัย

ทุนวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

header_lnern_11

 

   ประชาสัมพันธ์ ทุนวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำหรับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง สามารถส่งเอกสารแนวคิดเบื้องต้นโครงการวิจัย (Concept Paper) ได้ที่ หน่วยวิจัยฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 3319    และดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://ird.sut.ac.th/lnern/    เอกสารต่างๆ สามารถดาวน์โหลดได้ตามข้อมูลด้านล่างนี้

1.เอกสาร 1- ข้อเสนอโครงการ

2.Tor ฐานรากป_ 59

3.หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุน

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2559 จาก สกอ.

mua-logo

  ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่ง ข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2559 จาก สกอ. สำหรับมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการ HERP  ซึ่งจะ ปิดรับ ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2558  หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่  หน่วยวิจัย โทร 3319 หรือ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามข้อมูลด้านล่างนี้


1.แบบฟอร์ม 1_ว1ด

2.คำชี้แจง ว1ด

3.แบบฟอร์ม 2_20U

4.แบบฟอร์ม 3

5.แบบฟอร์ม 4

6.สิ่งที่ส่งมาด้วย 5-ปฏิทิน (ส่งอีเมล)

7.ส.ว236_ม.อุบลราชธานี

 

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2558

                   ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาองค์กรและการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2558 ซึ่งจะปิดรับข้อเสนอ  โครงการภายในวันที่ 30 กันยายน 2557 สำหรับทุนดังกล่าวเป็นทุนวิจัยของคณะ มีงบประมาณในการวิจัย ไม่เกิน 20,000 บาท/โครงการ และมีสิทธิ์รับได้ 1 ทุน/ปีงบประมาณ ระยะเวลาดำเนินงานไม่เกิน 8 เดือน  ดูรายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

1.ประกาศทุนวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2558

2.แบบฟอร์มข้อเสนอวิจัยสถาบัน

4.ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์-คณะวิศวกรรมศาสตร์

4.เกณฑ์งบประมาณ


สวทช ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยวิศวกรรมดิจิตอล และขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุน

เมือวันที่ 3 เมษายน 2555 สวทช ได้มาประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยวิศวกรรมดิจิตอล โดยทุนดังกล่าวเป็นการสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาโจทย์วิจัย มีระยะเวลาประเมินโครงการไม่เกิน 2 เดือน ไม่ได้กำหนดกรอบงบประมาณแล้วแต่ลักษณะโครงการ สามารถจ้างผู้ช่วยวิจัยที่เป็นนักศึกษาได้ หากอาจารย์ท่านใดประสงค์ขอทุน สามารถให้หน่วยวิจัยฯประสานให้ได้ครับ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดประกอบการขอทุน ตามเอกสารด้านล่างนี้ครับ

1.คู่มือประกอบการขอทุน (รายละเอียด) 3. แผ่นพับประชาสัมพันธ์ทุน (รายละเอียด)

2.แบบเสนอโครงการ (รายละเอียด) 4. ข้อมูลการบรรยายในการประชาสัมพันธ์ทุน (รายละเอียด)

วช. ประกาศรับทุนวิจัย 15 กลุ่มเรื่อง เร่งด่วน

วช. ประกาศรับทุน 15 กลุ่มเรื่อง เร่งด่วน โดยส่งข้อเสนอโครงการมาที่โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัยฯ ตั้งแต่บัดนี้

จนถึงวันที่ 24 กรกฏาคม 2554

ดูรายละเอียด

ขอเชิญสมัครสอบชิงทุนเพื่อการวิจัยและการสอน Fulbright Thai Visting Scholar Program

ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครสอบชิงทุนเพื่อการวิจัยและการสอน Fulbright Thai Visting Scholar Program และทุน Fulbright-Junior Research Scholarship Program ประจำปี 2555 บัดนี้เป็นต้นไป หมดเขตรับสมัครวันที่ 16 กันยายน 2554

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญ สมัครรับทุนวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน

ขอเชิญผู้ที่สนใจ สมัครรับทุนโครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน ของสำนักนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) โดยส่งข้อเสนอโครงการมายัง สนพ. ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2554

ดูรายละเอียด

ความเห็นล่าสุด