ข่าวทุนวิจัย

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2561

eng-tran

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาองค์กรและการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2561  ซึ่งจะปิดรับข้อเสนอ  โครงการภายในวันที่ 15  ธันวาคม  2560  สำหรับทุนดังกล่าวเป็นทุนวิจัยของคณะ มีงบประมาณในการวิจัย ไม่เกิน 15,000 บาท/โครงการ และมีสิทธิ์รับได้ 1 ทุน/ปีงบประมาณ  ระยะเวลาดำเนินงานไม่เกิน 8 เดือน  ดูรายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

1.เกณฑ์การเสนอขอรับทุนวิจัยสถาบัน 2561

2.แบบฟอร์มข้อเสนอวิจัยสถาบัน

3.ยุทธศาสตร์-คณะวิศวกรรมศาสตร์-ประจำปี-2561

4.เกณฑ์งบประมาณ

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เป้าที่ 3 เชิงหลักการตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562

20120717153918

 

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เป้าที่ 3 เชิงหลักการตามแผนยุทธศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยจะปิดรับ ในวันที่ 6 ก.ค.2560   และสามารถดาว์นโหลดแบบฟอร์ม

ที่อัพเดตและข้อมูลต่างๆประกอบการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยได้ที่เว็บไซต์ ด้านล่างนี้

http://www.ubu.ac.th/web/content.php?content=0300002363

ขอเชิญส่ง Concept Paper แผนงานวิจัยและนวัตกรรม งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2562

20120717153918

 

ขอเชิญส่ง Concept Paper แผนงานวิจัยและนวัตกรรม  งบประมาณแผ่นดินประจำปี  2562 โดยจะปิดรับ Concept Paper ในวันที่ 12  มิ.ย.2560   และสามารถดาว์นโหลดแบบฟอร์มที่อัพเดตและข้อมูลต่างๆประกอบการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยได้ที่เว็บไซต์ ของสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย

http://www.ubu.ac.th/web/content.php?cpage=document&content=0800000000&cat=1268

 

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยทุกท่านที่ได้รับทุนโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2560

 อำไพศักดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อำไพศักดิ์  ทีบุญมา

   โครงการวิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในโรงสีข้าว

 

98f2015052820542911

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรการ วงศ์สายเชื้อ

  โครงการวิจัยเรื่อง การประเมินคุณภาพยางก้อนถ้วยโดยใช้สมบัติทางไฟฟ้าเปรียบเทียบกับสมบัติทางแสง
   

34

 ดร.ถนัดกิจ ชารีรัตน์

  โครงการวิจัยเรื่อง ศักยภาพการประยุกต์ใช้คอนกรีตมวลเบาแบบเติมฟองอากาศสำหรับผนังคอนกรีตหล่อในที่
 
 
 อิทธิศักดิ์
 

 ดร.อิทธิศักดิ์ เภาโพธิ์

  โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาปฏิกรณ์ชีวภาพแบบคอลัมน์ฟองสำหรับเพาะเลี้ยงจุลสาหร่ายสายพันธุ์ที่มีน้ำมันทางชีวภาพ

 

104

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ

   โครงการวิจัยเรื่อง ระบบจำแนกมะขามหวานขึ้นราภายในฝักด้วยเทคนิคทางแสง

 

ประชาสันติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์

  โครงการวิจัยเรื่อง ศึกษาการใช้เอทานอล-ปาล์มไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงร่วมในเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยการอัด

จรวยพร

ดร.จรวยพร แสนทวีสุข

 โครงการวิจัยเรื่อง การเสริมแรงแนวเชื่อมอลูมิเนียมผสมต่างชนิดเกรด 5083 กับเกรด 6061 ในการเชื่อมเสียดทานแบบกวน

 

วิระพันธ์

ดร.วิระพันธ์ สีหานาม

 โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพการเผาไหม้ของหัวเผาเชื้อเพลิงก๊าซชีวมวลด้วยพลศาสตร์การไหลเชิงการคำนวณและเทคนิคการถ่ายภาพแบบชาร์โดว์กราฟ

 

ie10_3

ดร.จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์

  โครงการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบเกรย์และเทคนิคทากูชิสำหรับค่าเหมาะสมแบบหลายคุณลักษณะของอลูมิเนียมเชิงประกอบ A356-SiCpด้วยการเชื่อมเสียดทานแบบกวน

 

115

ดร.ธิติกานต์ บุญแข็ง

โครงการวิจัยเรื่อง การประยุกต์ดินเหนียวเผาเป็นส่วนผสมวัสดุประสานในกระบวนการขึ้นลูกหินขัดข้าว

 

ปฏิญญา

ดร.ปฏิญญา สมานุหัตถ์

 โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาและพัฒนาแขนกลเสริมกำลังสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ

_อนิรุตต์

รองศาสตราจารย์ ดร.อนิรุตต์ มัทธุจักร์

 โครงการวิจัยเรื่อง อุปกรณ์ฉีดยาด้วยลำเจ็ทแบบไม่ใช้เข็มโดยตัวขับดันแบบแม่เหล็กไฟฟ้า

 

บงกช

 อ.บงกช จันทมาส

  โครงการวิจัยเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาแก๊สหุงต้มในครัวเรือนแบบ Vertical ports โดยวัสดุพรุนชนิดเซลลูลาร์เปิดและแบบลวดตาข่ายสแตนเลส

 

คมสันต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสันต์ ดาโรจน์

  โครงการวิจัยเรื่อง การประเมินศักยภาพการลดพลังงานไฟฟ้าสูญเสียโดยการจัดเรียงสายป้อนในระบบจำหน่ายใหม่โดยพิจารณาโรงไฟฟ้ากระจายตัวที่ผลิตไฟฟ้าตามฤดูกาล

 

อธิพงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิพงศ์ สุริยา

 โครงการวิจัยเรื่อง ระบบจำแนกมะขามหวานขึ้นราภายในฝักด้วยสมบัติทางไฟฟ้า

ขอเชิญชวนบุคลากรส่งข้อเสนอโครงกรวิจัย จาก กฟภ. ประจำปี 2559

PNOHT570524001001001

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรที่มีความสนใจจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัย(proposal) เพื่อคัดเลือกเป็นหน่วยงานวิจัยในการดำเนินงานวิจัยตามกรอบแผนการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาของ กฟภ. ประจำปี 2559 สามารถจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยภายในวันที่ 30 เมษายน 2559 นี้  ดูรายละเอียดได้ที่  https://www.pea.co.th/RTF/Pages/project2016.aspx

 

ประกาศเว็ปไซต์สำหรับนักวิจัย

Untitled

  ประกาศๆ !!

 สำหรับนักวิจัยที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการประกาศรับสมัครทุนวิจัย ต้องเว็ปไซต์นี้เลย  http://www.nrms.go.th/ (ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ)สนใจสามารถส่งได้ทันที่ มีกำหนดวันปิดพร้อม และสามารถติดตามผลจากระบบการแจ้งผลได้เลย

ประกาศทุนที่เกี่ยวข้องด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559

20120717153918 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ แจ้งประกาศทุนที่เกี่ยวข้องด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยด้านต่างๆ 

         1.ทุนวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2559

         2.ทุนค่าลงทะเบียนนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ แบบบรรยาย (Oral Presentation) ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่จัด ใน ประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2559

         3.ทุนค่าลงทะเบียนนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ แบบบรรยาย (Oral Presentation) ในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ2559

         4.ทุนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความวิจัย บทความวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559

 สามารถดูรายละเอียดประกาศและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็ปไซ์สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  http://www.ubu.ac.th/web/research หัวข้อ คลังเอกสาร

 

ขอเชิญสมัครทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ประจำปีงบประมาณ 2559

สกว

 

 

     ขอเชิญสมัครทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ประจำปีงบประมาณ 2559 ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยเปิดรับสมัครทุน พวอ.ระดับปริญาโท-ปริญาเอก และทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลการรับสมัครทุน

ได้ที่ :http://app.eng.ubu.ac.th/~app/document/document/sc43369151110.pdf

1.สมัครทุน พวอ.ระดับปริญาโท ได้ที่  http://rrimsd.trf.or.th/

2..สมัครทุน พวอ.ระดับปริญาเอก ได้ที่ http://rriphd.trf.or.th/

3.สมัครทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม ได้ที่  http://rrisurf.trf.or.th/ 

 

ขอเชิญส่งข้อเสนอการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2559 จาก วช.

index

 

 

ขอเชิญส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยปีงบประมาณ 2559 กลุ่มเรื่องผลกระทบการใช้แร่ใยหิน และศึกษาวัสดุทดแทน รอบ 2 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนการส่งข้อเสนอการวิจัย ได้ที่  http://www.nrms.go.th/   ในระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม – 4 ธันวาคม 2558 นี้

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2559

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยทุกท่านที่ได้รับทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2559

                                                        ประเภทสร้างองค์ความรู้

                        71(1)

   ผู้ช่วยศาสตารจารย์ ดร. ทวีศักดิ์  วังไพศาล

   โครงการวิจัยเรื่อง แนวทางในการใช้หนิฝุ่นบะซอลต์เปน็ วัสดุ กันซึมสำหรับระบบฝังกลบ

 

 

98f2015052820542911

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรการ วงศ์สายเชื้อ

  โครงการวิจัยเรื่อง การประเมินคุณภาพยางก้อนถ้วยโดยใช้ คุณสมบัติทางไฟฟ้า
   

 

 

34

  ดร.ถนัดกิจ ชารีรัตน์

โครงการวิจัยเรื่อง ศักยภาพการประยุกต์ใช้คอนกรีตพรุนเพื่อ ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย :กรณีศึกษาฟุตบาธคอนกรีตพรุนและทาง ระบายน้ำในเขตชุมชนเมือง
 
 
 
 
 
 
ชาคริต

   อ.ชาคริต โพธิ์งาม

   โครงการวิจัยเรื่อง การตรวจวัดความดันกระแทกของลำพุ่งน้ำความเร็วสูงภายในท่อ

 

 

104

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ

โครงการวิจัยเรื่อง การประเมินคุณภาพยางก้อนถ้วยด้วย เทคนิควิเคราะห์ภาพเชิงแสง

 

 

114

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาณิศา จางศิริกุล

โครงการวิจัยเรื่อง การกำจัดฟีนอลในน้ำด้วยฮอร์สเรดิชเปอร์ ออกซิเดสตรึงบนเยื่อกรองอัลตร้าฟิวเตชั่น

 

 

98f2015081401501739

อ.อารยา ฟลอเรนซ์

โครงการวิจัยเรื่อง ผลกระทบและธรรมมาภิบาลนโยบายคิดค่า ปรับตัวประกอบกำลังไฟฟ้าที่มีต่อผู้ผลิต ไฟฟ้ารายเล็กมาก กรณีศึกษาจากระบบการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2 ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 

 

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยทุกท่านที่ได้รับทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2559

                                                 ประเภทถ่ายทอดเทคโนโลยี

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ อัมมพุช

โครงการวิจัยเรื่อง การกำจัดสีย้อมผ้าจากน้ำเสียโดยปฏิกิริยา เฟนตันร่วมด้วยการดูดซับโดยใช้ถ่านกัม มันต์จากเปลือกส้มโอเหลือทิ้ง

 

 

ie10_3

 ดร.จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์

  โครงการวิจัยเรื่อง ค่าเหมาะสมแบบหลายวัตถุประสงค์สำหรับ ปัจจัยการเชื่อมวัสดุต่างชนิดของสเตนเลสดู เพล็กซ์และเหล็กกล้าคาร์บอนด้วยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบเกรย์

 

 

115

    ดร.ธิติกานต์ บุญแข็ง

  โครงการวิจัยเรื่อง การปรับปรุงประสิทธิภาพลูกหนิขัดข้าว   ปอซโซลานด้วยกระบวนการขึ้นรูปด้วยเครื่องหล่อเหวี่ยง

 

 

นันวัฒน์

ดร.นันทวัฒน์ วีระยุทธ

โครงการวิจัยเรื่อง การหาเงื่อนไขที่เหมาะสมแบบหลาย เป้าหมายของการเชื่อมเสียดทานวัสดุต่าง ชนิดเข้าด้วยกันด้วยวิธีNeuro-Genetic Hybrid Framework (Part II)

 

 

 

_อนิรุตต์

รองศาสตราจารย์ ดร.อนิรุตต์ มัทธุจักร์

โครงการวิจัยเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตา แก๊สประหยัดพลังงานโดยการไหลแบบหมุนวน

 

ie4

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สินธุเชาวน์

 โครงการวิจัยเรื่อง การจำลองแบบสถานการณ์เพื่อปรับปรุง ระบบแถวคอยของแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์

ความเห็นล่าสุด