ข่าวทั่วไป

ปฏิทินกิจกรรม

การสำรวจความสนใจในการให้บริการวิชาการ

ซึ่งท่านสามารถให้ข้อมูลผ่านหัวข้อนี้ได้โดยตรง สำหรับข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการจัดทำแผนบริการวิชาการของคณะต่อไป

เรื่องเล่างานวิจัย อิทธิพลของน้ำส้มควันไม้ต่อยางแผ่น

                ผศ.พุทธพร  แสงเทียน ได้ดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง  อิทธิพลของน้ำส้มควันไม้ต่อยางแผ่น ซึ่งพบว่าน้ำส้มควันไม้มีผลต่อคุณสมบัติเชิงกลของยางแผ่นและสามารถปรับปรุงคุณภาพของยางแผ่นได้ อ่านต่อรายละเอียดอิทธิพลน้ำส้มควันไม้ต่อยางแผ่น

เรื่องเล่างานวิจัย การพัฒนาปาร์ติเกิลบอร์ดจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

ผศ.ดร.อำไพศักดิ์  ทีบุญมา ได้ดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง  การพัฒนาปาร์ติเกิลบอร์ดจากวัสดุเหลือใช้ทางการ

เกษตร เพื่อสร้างปาร์ติเกิลบอร์ดจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มีราคาถูก   และมีคุณสมบัติความเป็นฉนวนที่ดี

มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับผนัง หรือฝ้าเพดานที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไป เปิดอ่าน

หนังสือขอเปลี่ยนแปลงผู้นำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย 2556

ดาว์นโหลด แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงผู้นำเสนอ 2556

การขอขยายเวลาโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2554

รายละเอียด ตัวอย่างหนังสือขอขยายเวลา

รายละเอียด ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติการใช้เงิน

บันทึกข้อความชี้แจงการส่งใช้สำคํญ โครงการบริการวิชาการ/ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ดาว์นโหลดบันทึกข้อความตัวอย่างบันทึกข้อชี้แจง

ภาพงานวิจัยสัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554

[Gallery not found] 

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมงาน “ วันนักวิจัย สัญจร ” ครั้งที่ 1 ในวันที่ 16 สิงหาคม 2554 เวลา 9.00 – 13.00 น ที่ บริษัทอุบลไบโอเอธานอล ซึ่งเป็นบริษัทประกอบธุรกิจในกา​รผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากผลิตภั​ณฑ์ทางการเกษตร และเข้าสำรวจเพื่อค้นหาโจทย์วิจํย​เพื่อชุมชนที่ห้วยตองแวด ทั้งนี้ สามารถตอบรับการเข้าร่วมจาก ประกาศนี้ได้โดยตรง ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2554  เพื่อจะสามารถจัดเตรียมรถในการเ​ดินทางได้      อย่างเหมาะสมได้ต่อไปค​รับ

ภาพงาน “ วันนักวิจัย ” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2554

[Gallery not found]

ขอเรียนเชิญคณาจารย์เข้าร่วมงาน  “  วันนักวิจัย ”  ครั้งที่ 2 ในวันที่   11   สิงหาคม 2554 เวลา 11.30 – 13.00 น ณ ห้องประชุม 6326 ชั้น 3 EN6 โดยมีประเด็นเกี่ยวกับ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM)  และถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำตำราวิชาการ ซึ่งมี รศ.อุทัย  สุขสิงห์ และ ผศ.ดร.ทวีศักดิ์  วังไพศาล เป็นวิทยากร ทั้งนี้ สามารถตอบรับการเข้าร่วมจากประกาศนี้ได้โดยตรงภายในวันที่ 9  สิงหาคม  2554 เพื่อจะสามารถจักเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวันในการบริการอย่างเหมาะสมได้ต่อไปครับ

ภาพบรรยากาศวันนักวิจัย 1_2554

ภาพบรรยากาศงานวันนักวิจัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 14 ก.ค.2554

[Gallery not found]

Concept Paper อ.เจริญ สืบเนื่องวันนักวิจัย 54

ความเห็นล่าสุด