คลังเก็บรายเดือน: มกราคม 2019

ขอเชิญ อบรมโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562 “พัฒนาศักยภาพเชิงวิศวกรรมไทย ให้ก้าวไกลสู่ไทยแลนด์ 4.0”

th 4.0   th 4.0 สะพานจำลอง จรวดขวดน้ำ  3D Printing.2  3D Printing.1

ขอเชิญ อบรมโครงการบริการวิชาการ ประจำปี

งบประมาณ 2562  “พัฒนาศักยภาพเชิงวิศวกรรม

ไทย   ให้ก้าวไกลสู่ไทยแลนด์ 4.0”  ในวันที่ 14   มกราคม

2562 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

และวันที่ 15 มกราคม 2562 ณ สถาบันฝีมือแรงงาน

ภาค 7 อุบลราชธานี

เอกสารประกอบการอบรม ดังนี้

1. ทักษะเชิงวิศวกรรมในการประดิษฐ์หุ่นยนต์ควายตู้

2.1 ทักษะเชิงวิศวกรรมในการออกแบบและสร้างจรวดขวดน้ำ

2.2 เอกสารเพิ่มเติมจรวดขวดน้ำ และ เว็บลิงค์จรวดขวดน้ำ

3.ทักษะเชิงวิศวกรรมในการออกแบบโครงสร้างสะพานจำลอง

4. การออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยี 3D Printing

ความเห็นล่าสุด