ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ ISO/IEC 17025

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้  ISO/IEC 17025 โดยวิทยากรจาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ประชาสัมพันธ์อบรม2

ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30-16.00 น.

ณ ห้องประชุม CTB 202 ชั้น 2 อาคารศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้ที่สนใจสมัครได้ที่ หน่วยสนับสนุนการวิจัยฯ โทร. 3319 ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

ความเห็นล่าสุด