ประชาสัมพันธ์ “วันนักวิจัย” ประจำปี 2559

Research day 2016

ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมงาน “วันนักวิจัย” ประจำปี 2559 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 6326 ชั้น 3 EN6  โดยมีประเด็น การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย หมวดเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2561 และการเสวนาเรื่อง การนำงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดย ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ ผู้อำนวยการเทคโนธานี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มาเป็นวิทยากรร่วมเสวนา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/ลงทะเบียนได้ที่ หน่วยสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ  โทร.3319

ความเห็นล่าสุด