ประกาศทุนที่เกี่ยวข้องด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559

20120717153918 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ แจ้งประกาศทุนที่เกี่ยวข้องด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยด้านต่างๆ 

         1.ทุนวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2559

         2.ทุนค่าลงทะเบียนนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ แบบบรรยาย (Oral Presentation) ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่จัด ใน ประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2559

         3.ทุนค่าลงทะเบียนนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ แบบบรรยาย (Oral Presentation) ในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ2559

         4.ทุนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความวิจัย บทความวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559

 สามารถดูรายละเอียดประกาศและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็ปไซ์สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  http://www.ubu.ac.th/web/research หัวข้อ คลังเอกสาร

 

ความเห็นล่าสุด