ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2558

                   ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาองค์กรและการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2558 ซึ่งจะปิดรับข้อเสนอ  โครงการภายในวันที่ 30 กันยายน 2557 สำหรับทุนดังกล่าวเป็นทุนวิจัยของคณะ มีงบประมาณในการวิจัย ไม่เกิน 20,000 บาท/โครงการ และมีสิทธิ์รับได้ 1 ทุน/ปีงบประมาณ ระยะเวลาดำเนินงานไม่เกิน 8 เดือน  ดูรายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

1.ประกาศทุนวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2558

2.แบบฟอร์มข้อเสนอวิจัยสถาบัน

4.ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์-คณะวิศวกรรมศาสตร์

4.เกณฑ์งบประมาณ


ความเห็นล่าสุด