เรื่องเล่างานวิจัย อิทธิพลของน้ำส้มควันไม้ต่อยางแผ่น

                ผศ.พุทธพร  แสงเทียน ได้ดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง  อิทธิพลของน้ำส้มควันไม้ต่อยางแผ่น ซึ่งพบว่าน้ำส้มควันไม้มีผลต่อคุณสมบัติเชิงกลของยางแผ่นและสามารถปรับปรุงคุณภาพของยางแผ่นได้ อ่านต่อรายละเอียดอิทธิพลน้ำส้มควันไม้ต่อยางแผ่น

ความเห็นล่าสุด