เรื่องเล่างานวิจัย การพัฒนาปาร์ติเกิลบอร์ดจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

ผศ.ดร.อำไพศักดิ์  ทีบุญมา ได้ดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง  การพัฒนาปาร์ติเกิลบอร์ดจากวัสดุเหลือใช้ทางการ

เกษตร เพื่อสร้างปาร์ติเกิลบอร์ดจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มีราคาถูก   และมีคุณสมบัติความเป็นฉนวนที่ดี

มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับผนัง หรือฝ้าเพดานที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไป เปิดอ่าน

ความเห็นล่าสุด