ภาพงานวิจัยสัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554

[Gallery not found] 

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมงาน “ วันนักวิจัย สัญจร ” ครั้งที่ 1 ในวันที่ 16 สิงหาคม 2554 เวลา 9.00 – 13.00 น ที่ บริษัทอุบลไบโอเอธานอล ซึ่งเป็นบริษัทประกอบธุรกิจในกา​รผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากผลิตภั​ณฑ์ทางการเกษตร และเข้าสำรวจเพื่อค้นหาโจทย์วิจํย​เพื่อชุมชนที่ห้วยตองแวด ทั้งนี้ สามารถตอบรับการเข้าร่วมจาก ประกาศนี้ได้โดยตรง ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2554  เพื่อจะสามารถจัดเตรียมรถในการเ​ดินทางได้      อย่างเหมาะสมได้ต่อไปค​รับ

ความเห็นล่าสุด