วช. ประกาศรับทุนวิจัย 15 กลุ่มเรื่อง เร่งด่วน

วช. ประกาศรับทุน 15 กลุ่มเรื่อง เร่งด่วน โดยส่งข้อเสนอโครงการมาที่โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัยฯ ตั้งแต่บัดนี้

จนถึงวันที่ 24 กรกฏาคม 2554

ดูรายละเอียด

ความเห็นล่าสุด