1.นโยบาย

นโยบายด้านงานวิจัย :

     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มุ่งเน้นส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และผลงานที่สร้างสรรค์ ที่สามารถนำไปใช้เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในท้องถิ่น และประเทศให้อยู่ได้อย่างมีความสุข โดยมีนโยบายดังนี้
     1. กำหนดโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการวิจัย
     2. ส่งเสริมความสามารถในการวิจัยของนักวิจัย / กลุ่มวิจัย
     3. ส่งเสริมการวิจัยที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
      4. ส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
 
นโยบายด้านงานบริการวิชาการ :

      คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มุ่งเน้นให้บริการวิชาการโดยถ่ายทอด ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่ชุมชนอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ เข้มแข็งและยั่งยืน โดยมีนโยบาย ดังนี้
     1. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริการวิชาการ
     2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับชุมชนและหน่วยงานเพื่อให้บริการวิชาการ
     3. ให้บริการวิชาการและเผยแพร่องค์ความรู้ ในการตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
     4. ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจัยและการเรียนการสอน  

นโยบายด้านงานงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

      คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมุ่งเน้นการส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ และร่วมสืบสาน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น โดยมีนโยบาย ดังนี้
     1. ส่งเสริมการศึกษาโบราณสถานและโบราณวัตถุ เพื่อการอนุรักษ์และร่วมสืบสานงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
     2. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการศึกษา สร้างสรรค์ พัฒนา และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปัญญาของท้องถิ่น
     3. ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษา บุคลากรและชุมชน
     4. สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐ เอกชน และชุมชนท้องถิ่นอนุรักษ์ เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ความเห็นล่าสุด