ความเป็นมา

         ภารกิจด้านการทำวิจัยและบริการ เป็นภารกิจหลักที่สำคัญที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ให้ความสำคัญ และถือเป็นพันธะกิจอย่างหนึ่งที่สำคัญของอาจารย์ นอกจากงานสอน มาตรฐานการศึกษา ได้ถือเอาผลงานวิจัย และงานบริการวิชาการแก่ชุมชน เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จขององค์กร ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีนักวิจัยอยู่จำนวนน้อย ทำให้กิจกรรมด้านการวิจัย และบริการที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนมีไม่มากนัก เนื่องจากบุคลากรที่มีศักยภาพในการทำวิจัย ส่วนใหญ่ลาศึกษาต่อต่างประเทศ ปัจจุบันเริ่มมีผู้สำเร็จการศึกษากลับมาบ้างแล้ว และเป็นผู้ที่อยู่ในสภาวะที่ต้องการการส่งเสริมการทำวิจัยอย่างยิ่ง การจัดระบบเพื่อเอื้อต่อการทำวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นอีกวิธีหนึ่งในการพัฒนาองค์กรด้านการทำวิจัย ฝ่ายวิจัยจึงเสนอโครงการจัดตั้งหน่วยสนับสนุนการวิจัยและบริการ เพื่อให้เป็นหน่วยงานกลางในการปฏิบัติงานด้านการประสานงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัยและบริการ ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ก่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างนักวิจัย และผู้ใช้ผลงานวิจัย และในอนาคต
สามารถพัฒนายกฐานะเป็นหน่วยวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีรัฐร่วมเอกชน

ความเห็นล่าสุด