5.ตัวอย่างการเขียนรายละเอียดสิ่งประดิษฐ์

1.ตัวอย่างการเขียนสิทธิบัตร

2.ตัวอย่างการเขียนอนุสิทธิบัตร

 

ความเห็นล่าสุด