ไม่มีหมวดหมู่

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชนะเลิศ การแข่งขันคอนกรีตมวลเบาชิงถ้วยพระราชทานฯ ปี 2560

poster-lightweight60

ขอแสดงความยินดรกันนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคอนกรีตมวลเบาชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ระดับอุดทศึกษาครั้งที่ 11
ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2560
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตไกลกังวล

About admin

No information is provided by the author.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.