ติดต่องานวิชาการ

® งานคำร้องนักศึกษา ระเบียบข้อบังคับ ผลการเรียน ตรวจจบ ตารางเรียน ตารางสอบ  งานทะเบียนฯ
     โทร. 045-353315 ลุงหมู

® งานเทียบโอน เปลี่ยนแปลงรายวิชา ย้ายสาขาวิชา เลือกสาขาวิชา ประกันคุณภาพการศึกษา งานหลักสูตร ป.ตรี
     โทร. 045-353317 พี่เอก

® งานฝึกงาน งานรับเข้าศึกษา งานวิเทศสัมพันท์ฯ
     โทร. 045-353325 พี่กระแต

1 ช่างน้อย