Get Adobe Flash player

1.  การขอใบแสดงผลการเรียน(Transcript) ,หนังสือรับรอง (Certificate)
2.  การยื่นคำร้องลาออก
3.  การลาพักการศึกษา/รักษาสถานภาพ นักศึกษา
4.  การขอกลับเข้ามาศึกษา ของนักศึกษาที่ลาพักการศึกษา
5.  การขอคืนสภาพเป็นนักนักศึกษา
6.  การถอนรายวิชาโดยได้รับสัญลักษณ์ W
7.  การแก้ไขเกรด N
8.  ขั้นตอนการขอรับใบรับรองหลักฐานทางการศึกษา
9.  ขั้นตอนการให้คำแนะนำ/ปรึกษาแก่ผู้ที่มาใช้บริการและประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
10. ขั้นตอนการแก้ไขทะเบียนประวัติของนักศึกษา
11. ขั้นตอนการให้บริการตามคำร้องขอทราบรหัสผ่านแก่นักศึกษา
12. ขั้นตอนการรับรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่หลังกำหนด