หมายเลขโทรศัพท์ หน่วยงาน

สายนอกสามารถโทรเข้าโดยตรงได้โดยใช้หมายเลขกลุ่ม  045-35

สำนักงานคณบดี

สำนักงานเลขานุการฯ               3300
หมายเลขโทรสาร (FAX)         3333
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการฯ    3322
งานการเงิน                                3305-3306
พัสดุ                                           3302,3369
งานการเจ้าหน้าที่                       3321
งานสารบรรณ                            3301
งานนโยบายแผน                      3304
งานวิชาการ                               3315,3325
งานวิจัย                                     3319
งานบัณฑิต                               3320
งานกิจการนักศึกษา                 3316
งานสารสนเทศ (ห้องสมุด)       3314
งานคอมพิวเตอร์                       3312,3313
งานซ่อมบำรุง

ภาควิชา

 

เลขาภาควิชาวิศวกรรมโยธา
เลขาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล                                      3323
เลขาภาควิชาวิศวกรรทไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์            3329,3330
เลขาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ                                  3324
เลขาภาควิชาวิศวกรรมเคมี                                              3343

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.