ไม่มีหมวดหมู่

ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร.ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์ ได้รับรางวัล Best Paper Awards ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICBHIC 2019 ที่ไต้หวัน

suparerk-2

ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร.ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับรางวัล Best Paper Awards ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICBHIC 2019 ที่ไต้หวัน

About admin

No information is provided by the author.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.