ไม่มีหมวดหมู่

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส ได้รับโปรดเกล้าให้ดำรงค์ตำแหน่ง “ศาสตราจารย์”

Rapee_cong2

Reference By หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์สมยศ ทุ่งหว้า ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพัฒนาการเกษตร สังกัดคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๒. รองศาสตราจารย์นิพนธ์ พิสุทธิ์ไพศาล ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตั้งแต่วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐

๓. รองศาสตราจารย์ระพีพันธ์ ปิตาคะโส ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

๔. รองศาสตราจารย์พอพันธ์ อุยยานนท์ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สังกัดสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙

๕. รองศาสตราจารย์อานัฐ ตันโช ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาปฐพีศาสตร์ สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งแต่วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

๖. รองศาสตราจารย์อรทัย ชวาลภาฤทธิ์ ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

๗. รองศาสตราจารย์ปริศวร์ ยิ้นเสน พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเกาหลีศึกษา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

๘. รองศาสตราจารย์ไพศาล มุณีสว่าง พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

๙. รองศาสตราจารย์วิสาขา ภู่จินดา พนักงานสถาบัน ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม สังกัดสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐

๑๐. รองศาสตราจารย์สิริมนต์ ริ้วตระกูล ประเทืองธรรม พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาอายุรศาสตร์ (โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม) สังกัดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐

๑๑. รองศาสตราจารย์นภดล ร่มโพธิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ สังกัดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๑๒. รองศาสตราจารย์เผด็จ สิริยะเสถียร ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาปรสิตวิทยา สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐

๑๓. รองศาสตราจารย์ธนภูมิ โอสถานนท์ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
รองนายกรัฐมนตร

About admin

No information is provided by the author.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.